Stránka 1 z 1

Vir Bacros sní na Vánoce váš disk

Nový príspevokOdoslané: Ut Feb 03, 2009 9:38 pm
od aurelius
Tento týden se v mnohých po?íta?ích po celém sv?t? objevil vir, který dostal do vínku od antivirových spole?ností jméno „Bacros“. V mnohých o?ích vzbuzoval úsm?v, ale mohl by také p?edznamenávat jistou zm?nu v dnešním stereotypu tém?? nic ned?lajících ?erv?.

Dech nostalgie

Virus Bacros s sebou p?ináší funk?nosti a metody, které byly používány p?edevším zhruba v devadesátých letech minulého století - období opera?ního systému MS-DOS, Windows 3.11 a Windows 9x. V této dob? znamenaly po?íta?ové viry opravdu velký postrach pro data na disku.

Málo kdo by si nevzpomn?l nap?íklad na pojmy, jakými se ve své dob? staly viry Michelangelo ?i OneHalf. N?kdy sta?ilo p?inést diskety s novou hrou od kamaráda a bylo „vymalováno“. Nenažrané zví?átko v podob? po?íta?ového viru mohlo z ni?eho nic po obrazovce za?ít jezdit se symbolem sanitky složené z textových znak? nebo žilo nap?íklad n?kolik týdn? v plné anonymit? po?íta?ového systému a postupn? užíralo data z disku.

Zp?sob ší?ení byl více mén? jednozna?ný – pomocí vým?nných médií a to zejména disket, což bylo jedno z nej?ast?ji používaných médií.

Zdroj: http://www.zive.cz/Clanky/Vir-Bacros-sni-na-Vanoce-vas-disk/sc-3-a-120291/default.aspx